Gebruiksvoorwaarden

  1. Wanneer u deze website bezoekt, bent u onderhevig aan de voorwaarden die op dat ogenblik gelden en geeft u aan ze te aanvaarden. ArcelorMittal Gent houdt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Als bezoeker wordt u verondersteld uzelf te informeren over de gebruiksvoorwaarden die op het moment van uw bezoek van kracht zijn.
  2. Geen enkel element op deze website heeft als doel om u financieel advies te verlenen, of om u aan te zetten tot welke financiële actie dan ook; deze website wil u niet aanzetten tot eender welke vorm van investering – in ArcelorMittal of in een van haar filialen – of tot het verhandelen ervan. Deze website is niet voorgelegd aan de US Securities en Exchange Commission, noch aan eender welke andere autoriteit zoals vereist bij een publiek aanbod van financiële producten en diensten. Bepaalde informatie op deze site kan een vooruitblik zijn op financiële posities, resultaten en industriële strategieën van ArcelorMittal. In het algemeen wordt een dergelijke vooruitblik gekenmerkt door woorden als “voorzien”, “als doel hebben”, “willen”, “kunnen”, “verwachten”, “hopen”, “denken aan” en gelijkaardige uitdrukkingen. Een dergelijke vooruitblik is gebaseerd op een veronderstelling die fout kan blijken te zijn, en die onderhevig is aan risico’s en onzekerheden, zoals beursschommelingen, grondstofkosten, kostenbesparende maatregelen die de productie vrijwaren, zaken die met milieureglementering te maken hebben en algemene economische en financiële omstandigheden. ArcelorMittal Gent is niet verplicht om die informatie aan te passen in het licht van nieuwe informatie of nieuwe gebeurtenissen.
  3. De inhoud van deze website (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, audio, video, html-code, knoppen, merken, software en logo’s) is eigendom van ArcelorMittal Gent, tenzij er impliciet of expliciet naar een derde partij verwezen wordt. De inhoud van deze website mag niet verkocht, verdeeld, doorgegeven, gekopieerd, gewijzigd of bewerkt worden, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van ArcelorMittal Gent. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk betekenen op de wetgeving inzake copyright, handelsmerken, patenten of andere industriële eigendomsrechten. Bezoekers mogen enkel een kopie van de website downloaden, weergeven en printen op hun persoonlijke computer en voor persoonlijk gebruik.
  4. ArcelorMittal Gent heeft de inhoud van deze website naar best vermogen samengesteld. ArcelorMittal Gent garandeert niet – impliciet of expliciet – dat de informatie volledig is, nauwkeurig, betrouwbaar of geschikt voor een welbepaald doel, noch dat de website virusvrij is. ArcelorMittal Gent houdt zich het recht voor om de website naar eigen goeddunken aan te passen of offline te plaatsen zonder dat eerst te melden.
  5. Bezoekers van deze website verklaren zich ermee akkoord om de website op eigen risico gebruiken. ArcelorMittal Gent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke directe of indirecte schade die u geleden heeft na uw bezoek aan deze website, wegens onnauwkeurigheden of weglatingen, van eventuele beslissingen die u neemt op basis van de gevonden informatie, van virussen of van de ontoegankelijkheid van de website.
  6. Links naar deze website zijn toegestaan, op voorwaarde dat ArcelorMittal Gent hierover vooraf ingelicht is (info.gent@arcelormittal.com). ArcelorMittal Gent houdt zich het recht voor om die toestemming later in te trekken. ArcelorMittal Gent is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van websites die dergelijke links opnemen.
  7. Deze website kan links bevatten naar websites die niet beheerd of gesuperviseerd worden door ArcelorMittal Gent. Door die links op te nemen spreekt ArcelorMittal Gent zich niet uit over de waarde van die websites, en is ArcelorMittal Gent er niet aansprakelijk voor. ArcelorMittal Gent is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de inhoud van die websites noch voor schade die u zou lijden door ze te consulteren.
  8. Voor alle geschillen met betrekking tot deze website zijn de rechtbanken van Gent bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.
Powered by aware